Privacybeleid

1. Privacy in een oogopslag

Algemene mededelingen

De volgende mededelingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor gedetailleerde informatie over gegevensbescherming verwijzen wij u naar ons privacybeleid dat u onderaan deze tekst vindt.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt zijn contactgegevens in de opdruk van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Uw gegevens worden aan de ene kant verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Het verzamelen van deze gegevens gebeurt automatisch zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze levering van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt het recht om te allen tijde kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht te vragen dat deze gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist. Daartoe en voor verdere vragen over het onderwerp gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U hebt bovendien het recht om onder bepaalde omstandigheden te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor details, zie het privacybeleid onder "Recht op beperking van verwerking".

Analytics en tools van derden

Bij een bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag kan niet tot u worden herleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde instrumenten niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover is te vinden in het volgende privacybeleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij zullen u informeren over de bezwaarmogelijkheden in dit privacybeleid.

2. Algemene mededelingen en verplichte informatie

Privacy

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en met dit privacybeleid.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Er wordt ook uitgelegd hoe dit gebeurt en met welk doel.

Wij willen erop wijzen dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. bij de communicatie per e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Wij willen erop wijzen dat de overdracht van gegevens via Internet (b.v. communicatie via e-mail) veiligheidslacunes kan vertonen.

Note over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Elisabeth Nitschmann
Thywissenstr. 62
47805 Krefeld

Telefoon: +49 172 2037037
E-mail: info@der-schuhputzer.de

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen en dergelijke) vaststelt.

Uw toestemming voor gegevensverwerking intrekken

Vele gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Daartoe volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking heeft plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

Recht van bezwaar tegen gegevensverzameling in bijzondere gevallen en tegen direct marketing (art. 21 DSGVO)

Indien de gegevensverwerking plaatsvindt op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de AVG, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve rechtsgrondslag waarop de verwerking is gebaseerd, is te vinden in dit privacybeleid. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen (bezwaar op grond van artikel 21, lid 1, van de GDPR).

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens vervolgens niet meer gebruikt voor directe reclame (bezwaar overeenkomstig art. 21, lid 2, DSGVO).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de GDPR hebben betrokkenen het recht beroep in te stellen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk hebben. Het recht van beroep doet geen afbreuk aan enig ander administratief of rechterlijk rechtsmiddel.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Indien u verzoekt om rechtstreekse doorgifte van de gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL of TLS encryptie

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-encryptie om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of verzoeken die u naar ons als sitebeheerder verzendt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Wanneer SSL of TLS encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verstuurt niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, schrapping en correctie

U hebt, in het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen, te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel, alsmede voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres.

Recht op beperking van verwerking

U hebt het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Daartoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

 • Wanneer u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij gewoonlijk tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de verificatie heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • .
 • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/gebeurd, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van wissing.
 • Als wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u hebt ze nodig voor de uitoefening, verdediging of handhaving van juridische claims, hebt u het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens in plaats van wissing.
 • Indien u bezwaar hebt aangetekend op grond van artikel 21, lid 1, van de GDPR, moet een afweging worden gemaakt tussen uw belangen en de onze. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen prevaleren, heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van een zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of van een lidstaat.

Afwijzing tegen promotionele e-mails

Het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toesturen van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hierbij afgewezen. De beheerders van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, zoals via spam-mails.

3. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

De internetpagina's maken soms gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch gewist na het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit, alsmede het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gevraagde functies te bieden (bijv. winkelwagenfunctie) worden opgeslagen op basis van Art. 6 (1) lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijvoorbeeld cookies om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in dit privacybeleid.

Server log bestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

 • browsertype en browserversie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Referrer URL
 • Hostnaam van de computer die toegang heeft
 • Tijdstip van serververzoek
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Het verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - voor dit doel moeten de serverlogbestanden worden verzameld.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens is dus uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Daartoe volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die tot de intrekking zijn verricht, blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat wij de verwerking van uw verzoek hebben voltooid). Verplichte wettelijke bepalingen - met name de bewaartermijnen - blijven onverlet.

WhatsApp knop

Door op de WhatsApp-knop te klikken, gaat u ermee akkoord dat uw gegevens (met name telefoonnummer en naam) worden gedeeld met Facebook en WhatsApp. WhatsApp Inc. deelt informatie wereldwijd, zowel intern met Facebook-bedrijven als extern met bedrijven, dienstverleners en partners, en ook met degenen met wie u communiceert over de hele wereld. Uw informatie kan worden overgedragen of overgebracht naar, of worden opgeslagen en verwerkt in, de Verenigde Staten of andere derde landen, bijvoorbeeld voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

Aangezien wij geen contacten opslaan op onze smartphones, verzoeken wij u altijd uw naam te vermelden wanneer u communiceert.

4. Plugins en gereedschappen

Google Web Fonts

Deze site gebruikt zogenaamde webfonts die door Google worden geleverd voor de uniforme weergave van lettertypes. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in zijn browsercache om de teksten en lettertypen correct weer te geven.

Voor dit doel moet de browser die u gebruikt, verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat onze website via uw IP-adres is bezocht. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype van uw computer gebruikt.

Voor meer informatie over Google Web Fonts, zie https://developers.google.com/fonts/faq en Google's privacybeleid: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Datenschutzssiegel e-recht24.de