Algemene Voorwaarden Schoenpoetsen

Op basis van deze Algemene Voorwaarden (AV) komt een overeenkomst tot stand tussen de klant en


Elisabeth Nitschmann & Juergen Nitschmann GbR
Thywissenstr. 62
47805 Krefeld
+49 (0)172 - 20 37 0 37
reinigung@der-schuhputzer.de

de overeenkomst is gesloten.

Voorwerp van de overeenkomst

Door middel van dit contract wordt de verkoop van diensten uit de categorie / gebieden van schoonmaakdiensten van schoenen van de aanbieder geregeld. Voor de details van de passende aanbieding wordt verwezen naar de productbeschrijving van de aanbiedingspagina.

Sluiting van het contract

De overeenkomst wordt uitsluitend gesloten in het kader van elektronische handelstransacties via e-mail. Daarbij laat de klant ons per e-mail weten welke dienst wij voor hem moeten verrichten. Deze niet-bindende aanvraag voor de levering van onze dienst vertegenwoordigt de indiening van een aanbod door de klant, dat de aanbieder kan aanvaarden.

De klant zendt ons per e-mail de volgende gegevens:

Type gevraagde dienst, factuuradres, afleveradres, welke dienstverlener wij moeten gebruiken voor de retourzending.
De klant kan ons van tevoren meedelen dat wij met de dienst moeten beginnen vóór het einde van de herroepingstermijn en draagt hierbij het volledige risico.

Vervolgens zullen wij de bestelling en het definitieve bedrag dat vooraf moet worden betaald, inclusief de toepasselijke BTW, per e-mail aan de klant bevestigen.
Na ontvangst van de betaling en het verstrijken van de herroepingstermijn wordt met de reiniging van de bestelde schoenen begonnen. (Kan vroeger indien de klant dit wenst)

Alle prijzen zijn definitieve prijzen en inclusief de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) volgens § 19 Abs. 1 UStG. Naast de vermelde eindprijzen zullen nog andere kosten worden aangerekend, afhankelijk van het type verzending. Indien een herroepingsrecht bestaat en daarvan gebruik wordt gemaakt, draagt de klant de kosten van terugzending.

Alle gemaakte verzendkosten zijn voor rekening van de klant. De klant moet zorgen voor een deugdelijke verpakking van zijn goederen.

Betalingsvoorwaarden

De klant heeft uitsluitend de volgende betalingsmogelijkheden: Voorafgaande bankoverschrijving.

Het factuurbedrag dient vooraf te worden overgemaakt op de op de factuur vermelde rekening na ontvangst van de factuur, die alle gegevens voor de overmaking bevat en per e-mail wordt toegezonden.

De klant is verplicht het vermelde bedrag binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur te betalen of over te maken op de op de factuur aangegeven rekening.

De klant is zelfs zonder aanmaning in gebreke indien de betalingstermijn is verstreken.
De betaling is verschuldigd vanaf de factuurdatum zonder aftrek.

Leveringsvoorwaarden

De gereinigde schoenen worden onmiddellijk verzonden na bevestigde ontvangst van betaling.
Tenzij anders vermeld in de artikelomschrijving, is de standaard levertijd 7 - 10 werkdagen.

De klant zal onmiddellijk op de hoogte worden gebracht van vertragingen.

Herroepingsrecht en klantenservice

De regels inzake op afstand gesloten overeenkomsten zijn niet van toepassing op kopers die ondernemers zijn. Deze kopers hebben derhalve geen herroepingsrecht op grond van een overeenkomst op afstand. Ook de leverancier kent een dergelijk recht niet toe.

Disclaimer

Aangezien de reiniging met de hand gebeurt, kan natuurlijk niet voor 100% worden gegarandeerd, vooral bij sterk vervuilde schoenen, dat elk deeltje of vuil wordt verwijderd. Evenzo kan een volledige verwijdering van hardnekkige vlekken zoals olie, zoutresten of verf niet worden gegarandeerd. Niettemin proberen wij het best mogelijke resultaat te bereiken.

Voor bestellingen die niet kunnen worden voltooid wegens het type vlek, materiaal of bezorgdheid over gevolgschade aan de schoen, en de schoen dus onafgewerkt moet worden teruggezonden, betalen wij het reeds betaalde bedrag terug, verminderd met de reeds gemaakte verzendingskosten.

Wij voeren geen reparaties uit op de ons toegezonden schoenen, maar reinigen ze. Door de reiniging kan het optische effect van een vermindering van de versleten of beschadigde materialen/schoenen optreden, maar dit maakt uitdrukkelijk geen deel uit van de service.

Aanspraken op schadevergoeding door de klant zijn uitgesloten, tenzij hierna anders is bepaald. Uitgesloten zijn vorderingen tot schadevergoeding van de klant wegens aantasting van leven, lichaam, gezondheid of wezenlijke contractuele verplichtingen, die noodzakelijkerwijs moeten worden nagekomen om het doel van het contract te bereiken. Dit geldt evenmin voor vorderingen tot schadevergoeding na grove nalatigheid of opzettelijk plichtsverzuim door de dienstverrichter.

Niet-overdraagbaar en niet-verpandbaar beding

Vorderingen of rechten van de klant jegens de aanbieder mogen niet worden overgedragen of verpand zonder toestemming van de aanbieder, tenzij de klant een rechtmatig belang bij de overdracht of verpanding heeft aangetoond.

Plaats van bevoegdheid

Uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing.
Plaats van handeling en bevoegde rechtbank voor alle vorderingen en juridische geschillen uit het servicecontract is het kantongerecht Krefeld.
Indien afzonderlijke bepalingen van dit reglement van orde om enigerlei reden nietig zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

Status: november 2020